Yurusu Aikido

   

EDZÉSNAPLÓ 2012 (NGM)

 

Dátum

Gyakorlat

Megjegyzés

84 2012 december 19.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • johokaiten ikkyo
 • kiawaze
  • ikkyo omote
 • jodan tsuki
  • ikkyo omote
 
83 2012 december 17.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • johokaiten udekimenage
 • aihanmi katatedori
  • johokaiten ikkyo (omote /ura)
IKKYO
82 2012 december 12.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
 • ushiro ryotedori
  • kokyunage
 
81 2012 december 10.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • ushiro ryotedori
  • kokyunage
  • kiriotoshi
  • sokumen iriminage
  • ikkyo
 
80 2012 december 5.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • kokyu-ho
  • udekimenage I.
  • udekimenage (ken no tebiki)
  • udekimenage II.
 • katatedori (aihanmi / gyakuhanmi)
  • nikyo
UDEKIMENAGE
79 2012 december 3.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
  • kaitennage
  • kaitennage (ken no tebiki)
  • kaitennage (jo no tebiki)
  • kokyunage (jo no tebiki)
 • suwari waza riotedori
  • kokyuho
KAITENNAGE
78 2012 november 28.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
  • udekimenage (ken no tebiki)
 • gyakuhanmi katatedori
  • kaitennage
  • kaitennage (ken no tebiki)
 • suwari waza riotedori
  • kokyuho
KEN NO TEBIKI
77 2012 november 26.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
  • kaitennage I.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kaitennage
 • shomenuchi / jodan tsuki
  • kaitennage
KAITENNAGE
76 2012 november 21.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
  • kaitennage I.
  • kaitennage II.
KAITENNAGE
75 2012 november 19.
 • gyakuhanmi kakatedori
  • kokyu-ho
  • kokyunage I.
  • kokyunage II.
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
 • jo suburi
 

74

2012 november 14.
 • gyakuhanmi
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
 • katatedori
  • iriminage
  • shihonage
  • udekimenage
 
73 2012 november 12.
 • gyakuhanmi
  • kokyu-ho
 • yokomenuchi
  • kotegaeshi
 • ryotedori
  • kotegaeshi
KOTEGAESHI
72 2012 november 7.
 • gyakuhanmi
  • kokyu-ho
 • yokomenuchi
  • kotegaeshi (ura)
  • kotegaeshi (omote)
KOTEGAESHI
71 2012 november 5.
 • gyakuhanmi
  • kokyu-ho
 • shomenuchi
  • kotegaeshi (ura)
  • kotegaeshi (omote)
KOTEGAESHI
70 2012 október 29.
 • gyakuhanmi
  • kokyu-ho
 • ryotedori
  • kokyu-ho
 • gyakuhanmi katatedori
  • kotegaeshi (ura)
 • aihanmi katatedori
  • kotegaeshi (omote, ura)
 • shomenuchi
  • kotegaeshi (ura)
KOTEGAESHI
69 2012 október 24
 • kokyunage
 • katatedori (gyakuhanmi, aihanmi)
  • kotegaeshi
 • shomenuchi
  • kotegaeshi (ura)
KOTEGAESHI
68 2012 október 17.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • iriminage (rövid verzió)
  • iriminage (fordulással)
 • shomenuchi
  • iriminage (ura)
IRIMINAGE
67 2012 október 15.
 • gyakunami katatedori
  • kokyu-hu
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
  • udekimenage (ikkyo kezdéssel)
UDEKIMENAGE
66 2012 október 10.
 • gyakunami katatedori
  • kokyu-hu
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
 • gyakunami katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
 • ryotedori
  • kokyu-ho
 
65 2012 október 3.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
  • shihonage (alap és haladó)
 • gyakuhanmi katatedori
  • shihonage (alap és haladó)
SHIHONAGE
64 2012 október 1.
 • aihanmi katatedori ikkyo
 • jo suburi
 • aihanmi ikkyo (ken tai jo)
JO SUBURI
63 2012 szeptember 24.
 • ryotedori
  • kokyunage
  • tenchinage
  • tenchinage (tenkan)
TENCHINAGE
62 2012 szeptember 12.
 • ryotedori
  • kokyunage
  • tenchinage
 
61 2012 szeptember 10.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo ura (Nishio sensei ver.)
 • kosadori
  • ikkyo (omote, ura)
IKKYO
60 2012 szeptember 5.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
  • ikkyo (3 féle)
IKKYO
59 2012 szeptember 3.
 • gyakuhanmi katatedori
  • iriminage
  • ikkyo ura
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo omote/ura
IKKYO
58 2012 augusztus 29.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi, gyakuhanmi katatedori
  • nikyo
 
57 2012 augusztus 27.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
  • kotegaeshi
 
56 2012 augusztus 1.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • yokomenuchi
  • iriminage
YOKOMENUCHI
55 2012 július 30.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (3 féle)
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • yonkyo
 • riotedori
  • kokyunage
YONKYO
54 2012 július 25.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (6 féle)
 • tai sabaki omote
  • aihanmi katatedori
  • gyakuhanmi katatedori
KOKYUNAGE
53 2012 július 23.
 • tai sabaki
  • aihanmi
  • gyakuhanmi
 • gyakuhanmi katatedori
  • ikkyo (uchi)
  • ikkyo (soto)
IKKYO
52

2012 július 18.
16:30-19:30

 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (2 féle)
 • tai sabaki (irimi tenkan)
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
 • shomen uchi
  • iriminage
 • jodan tsuki
  • iriminage
 • aihanmi katatedori
  • shihonage
 • gyakuhanmi katatedori
  • shihonage
 
51 2012 július 16.
 • riotedori
  • kokyunage (2 féle)
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 
50 2012 július 11.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (3 féle)
  • shihonage
 
49 2012 július 9.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (4 féle)
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
  • nikyo (omote, ura)
 
48 2012 július 4.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • shomen uchi
 • aihanmi katatedori
  • shihonage
  • udekimenage
 
47 2012 július 2.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (2 féle)
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • riotedori
  • kokyunage
 • suwari waza riotedori
  • kokyuho
KOKYUNAGE
46 2012 június 27.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (3 féle)
 • shomen uchi
 • jodan tsuki
 
45 2012 június 25.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage ura
  • kokyunage omote
 • lépés gyakorlás
  • mae irimi ashi
  • ushiro irimi ashi
  • tenkan
  • irimi tenkan
 • suwari waza riotedori
  • kokyuho
 
44 2012 június 20.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (3 féle)
 • gyakuhanmi katatedori
  • shihonage ura
 • aihanmi katatedori
  • shihonage omote
  • shihonage omote ikkyo kezdéssel
 • suwari waza riotedori
  • kokyuho
SHIHONAGE
43 2012 június 18.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (3 féle)
  • udekimenage
 • suwari waza riotedori
  • kokyuho
 
42 2012 június 13.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-3)
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
 • aihanmi
  • nikkyo (jo no tebiki)
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • riotedori
  • kokyunage
 • suwari waza riotedori
  • kokyuho
 
41 2012 június 11.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-4)
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
 • gyakuhanmi katatedori
  • sumiotoshi
  • sumiotoshi (irimi tenkan)
 
40 2012 június 6.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-3)
 • aihanmi katatedori
  • Ikkyo
 • kiawaze
  • Ikkyo
 • gyakuhanmi katatedori
  • Ikkyo
 • aihanmi
  • Ikkyo (ken tai ken)
  • Ikkyo (ken tai jo)
IKKYO
39 2012 június 4.
 • szabad gyakorlás
 
38 2012 május 23.
 • riotedori
  • kokyunage I.
  • kokyunage II.
 • jo dori
  • kokyunage I.
  • kokyunage III.
 
37 2012 május 21.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-3)
 • aihanmi katatedori
  • iriminage II.
  • iriminage III.
 • aihanmi
  • iriminage II (jo no tebiki)
  • iriminage III (jo no tebiki)
 
36 2012 május 16.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-3)
 • suwari waza kiawaze
  • ikkyo (omote)
 • aihanmi katatedori
  • iriminage I.
  • iriminage II.
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
 
35 2012 május 14.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-2)
 • aihanmi katatedori
  • iriminage I.
  • iriminage II.
  • iriminage II (ken no tebiki)
 • aihanmi
  • iriminage II (jo no tebiki)
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
 
34 2012 május 09.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-2)
 • gyakuhanmi katatedori
  • soto kaiten kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
 
33 2012 május 07.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-4)
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
 • gyakuhanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
 
32 2012 május 02.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-2)
 • jo dori
 
31 2012 április 25.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-2)
  • hidji kime osae
  • jujinage
 • aihanmi katatedori
  • jujinage
 
30 2012 április 23.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (1-6)
 • tanto dori
  • shomen
   • sankyo
  • tsuki
   • kotegaeshi
  • yokomen
   • gokyo
 • gyakuhanmi katatedori
  • hidji kime osae
 
29 2012 április 18.
 • tsuki
  • iriminage
 
28 2012 április 16.
 • gyakuhanmi katatedori
  • sumi otoshi
  • tenchi nage
 
27 2012 április 11.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage I.
  • kokyunage II.
 • shomen uchi
  • az ütés fogadása
 • aihanmi katatedori
  • kote gasehi (ura)
 • gyakuhanmi katatedori
  • kote gaeshi (ura
 
26 2012 április 02.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage I.
  • kokyunage II.
 • ushiro riotedori
  • ikkyo
  • nikyo
 
25 2012 március 28.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage I.
 • ushiro riotedori
  • kokyunage
 
24 2012 március 26.
 • suwari waza shomen uchi
  • ikkyo (omote)
 • ushiro riotedori
  • kokyunage
 
23 2012 március 21.
 • aihanmi katatedori
  • shihonage (omote)
  • kotegaeshi (omote)
 • shomen uchi
  • kotegaeshi (omote)
 
22 2012 március 19.
 • shomen uchi
  • iriminage (ura)
  • iriminage (omote)
 
21 2012 március 14.
 • shomen uchi
  • ikkyo (omote)
 
20 2012 március 12.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage (3 féle)
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
 

19

2012 március 7.
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
 
18 2012 március 5.
 • jo suburi
 • aihanmi sankyo (ken tai jo)
 
17 2012 február 29.
 • shomen uchi
  • kotegaeshi
 
16 2012 február 27.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kotegaeshi
 • aihanmi katatedori
  • kotegaeshi
 • shomen uchi
  • kotegaeshi
 
15 2012 február 22.
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
 
14 2012 február 20.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kotegaeshi (ura)
 
13 2012 február 15.
 • shomen uchi
  • shihonage (omote, ura)
 • yokomen uchi
  • shihonage (omote, ura)
 
12 2012 február 13.
 • gyakuhanmi katatedori
  • shihonage (omote, ura)
 • aihanmi katatedori
  • shihonage (omote, ura)
 • shomen uchi
  • shihonage (omote)
 
11 2012 február 8.
 • szabad gyakorlás
 

10

2012 február 6.
 • aihanmi katatedori
  • iriminage (rövöd verzió)
  • iriminage
 
9 2012 február 1.
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
 • shomen uchi
  • ikkyo
 
8 2012. január 30.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • shomen uchi
  • tai sabaki
 
7 2012. január 25.
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo omote ura
  • sankyo omote, ura
 
6 2012. január 23.
 • aihanmi katatedori
  • shihonage omote, ura
 • gyakuhanmi katatedori
  • shihonage omote, ura
 
5 2012. január 18.
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
  • sankyo
 
4 2012. január 11.
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
  • nikyo
  • sankyo
 
3 2012. január 11.
 • riotedori
  • shihogiri
  • sokumen iriminage
  • tenchinage
 • Juji garami
  • aihanmi, gyakuhanmi
 
2 2012. január 9.
 • shihonage
  • aihanmi (shomen uchi)
  • gyakuhanmi (yokomen uchi)
 
1 2012. január 4.
 • shomen uchi
  • shihonage
 • yokomen uchi
  • shihonage
 
  Yurusu Aikido Egyesület, H-2730, Albertirsa, Virág út 3.
© 2010-2016