Yurusu Aikido

   

EDZÉSNAPLÓ 2012 (Albertirsa, felnőtt)

 

Dátum

Gyakorlat

Megjegyzés

89 2012 December 20.
 • ushiro ryotedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori / kata dori menuchi
  • ikkyo (omote / ura)
  • ikkyo (omote / ura) (Jo no tebiki)
  • ikkyo (Ken tai jo)
IKKYO
88 2012 December 18.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • johokaiten udekimenage
  • ikkyo (omote/ura)
 • jodan tsuki
  • ikkyo ura
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
IKKYO
87 2012 December 13.
 • Szabad gyakorlás
 
86 2012 December 11.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • katatedori (aihanmi/gyakuhanmi)
 • ushiro ryotedori
  • kokyunage
  • kiriotoshi
  • sokumen iriminage
 
85 2012 December 6.
 • ryotedori
  • kokyu-ho
  • kokyunage
  • kaitennage
 • morotedori
  • kaitennage
 • aihanmi katatedori
  • kaitennage I.
  • kaitennage II.
 • yokomenuchi
  • kaitennage
KAITENNAGE
84 2012 December 4.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • kokyu-ho
  • udekimenage
  • udekimenage
  • iriminage (omote)
  • shihonage
 
83 2012 november 29.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage (ken no tebiki)
 • gyakuhanmi
  • kaitennage (jo no tebiki)
  • kokyunage (jo no tebiki)
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (omote)
 • ushiro ryotedori
  • kaitennage
KAITENNAGE
82 2012 november 27.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • katatedori (aihanmi /gyakuhanmi)
  • kokyu-ho
 • gyakuhanmi katatedori
  • kaitennage / kaitennage (ken no tebiki)
 • gyakuhanmi
  • kaitennage (ken tai ken)
  • kaitennage (ken tai jo)
KAITENNAGE
81 2012 november 22.
 • gyakuhanmi katatedori / ryotedori
  • kokyu-ho
 • aihanmi katatedori/ ryotedori
  • udekimenage
 • katatedori (aihanmi / gyakuhanmi)
  • kaitennage
 • shomenuchi / jodan tsuki
  • kaitennage
 • gyakuhanmi
  • kaitennage (ken tai ken)
KAITENNAGE
80 2012 november 20.
 • gyakunahmi katatedori
  • kokyunage I.
  • kokyunage II.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
  • kaitennage I.
  • kaitennage II.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kaitennage
 • jo suburi
KAITENNAGE
79 2012 november 15.
 • ryotedori
  • iriminage
 • morotedori
  • iriminage
 • shomenuchi
  • iriminage
 • yokomenuchi
  • iriminage
IRIMINAGE
78 2012 november 13.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyu-jo (ura)
  • kokyunage (omote)
  • kotegaeshi
 • aihanmi katatedori
  • nikyo
 • gyakuhanmi katatedori
  • nikyo
 • shomenuchi
  • tai sabaki
 
77 2012 november 8.
 • yokomenchi
  • kotegaeshi (uchi) (omote, ura)
  • kotegaeshi (soto) (omote, ura)
 • ryotedori
  • kotegaeshi
 • morotedori
  • kotegaeshi
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
KOTEGAESHI
76 2012 november 6.
 • kokyunage
 • shomenuchi (tsuki)
  • kotegaeshi (omote, ura)
 • yokomenuchi
  • kotegaeshi (omote, ura)
KOTEGAESHI
75 2012 október 25.
 • kokyunage
 • katatedori (aihanmi, gyakuhanmi)
  • kotegaeshi
 • shomenuchi (tsuki)
  • kotegaeshi (ura)
KOTEGAESHI
74 2012 október 18.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • iriminage (rövid verzió)
  • iriminage (fordulással)
  • iriminage (uchi kaiten, fordulással)
 • shomenuchi
  • iriminage (ura, normál)
  • iriminage (ura)
  • iriminage (omote)
 • aihanmi
  • iriminage (ken no tebiki)
  • iriminage (ken tai ken)
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
IRIMINAGE
73 2012 október 16.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • iriminage (rövid verzió)
  • iriminage (fordulással)
 • shomenuchi
  • iriminage (ura)
  • iriminage (omote)
IRIMINAGE
72 2012 október 11.
 • aihanmi katatedori
  • kokyu-ho
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
 • Shomenuchi
  • ikkyo
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
4.kyu vizsga felk.
71 2012 október 9.
 • aihanmi katatedori
  • kokyu-ho
  • kokyunage
  suwari waza - kiawaze / shomenuchi
  • ikkyo (omote, ura)
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
  • sankyo
4.kyu vizsga felk.
70 2012 október 4.
 • ryotedori
  • kokyuho
  • kokyunage
 • katadori
  • nikyo
 • gyakuhanmi katatedori
  • shihonage
 • ryotedori
  • shihonage
 • tsuki
  • iriminage
  • kotegaeshi
4.kyu vizsga felk.
69 2012 október 2.
 • ryotedori
  • kokyunage
 • katadori
  • ikkyo (omote, ura)
 • ushiro ryotedori
  • ikkyo
 • katatedori (aihanmi, gyakuhanmi)
  • shihonage
4.kyu vizsga felk.
68 2012 szeptember 27.
 • ryotedori
  • kokyunage
  • tenchinage
  • tenchinage (tenkan)
TENCHINAGE
67 2012 szeptember 25.
 • ryotedori
  • kokyunage
  • tenchinage
  • tenchinage (tenkan)
TENCHINAGE
66 2012 szeptember 20.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
  • udekimenage
  • udekimenage (ikkyo kezdéssel)
  • kotegaeshi (ikkyo kezdéssel)
UDEKIMENAGE
65 2012 szeptember 18.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (ken no tebiki)
  • ikkyo (ken tai ken)
  • udekimenage (ken no tebiki)
IKKYO
64 2012 szeptember 13.
 • ryotedori
  • kokyunage
  • tenchinage
  • tenchinage (tenkan)
TENCHINAGE
63 2012 szeptember 11.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo ura (Nishio sensei ver.)
 • kosadori
  • ikkyo (omote, ura)
 • tsuki
  • ikkyo ura (Nishio sensei ver.) (ken tai ken)
IKKYO
62 2012 szeptember 6.
 • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo ura (Nishio sensei version)
 • kosadori
  • ikkyo (omote, ura)
IKKYO
61 2012 szeptember 4.
 • kokyunage
 • gyakuhanmi katatedori
  • ikkyo (3 féle)
GYAKUHANMI IKKYO
60 2012 augusztus 30.
 • gyakuhanmi katatedori
  • iriminage
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
 • jodan tsuki
  • iriminage
IRIMINAGE
59 2012 augusztus 28.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
 
58 2012 augusztus 2.
 • Toho Iaido
  • kata #1 Shohattuto Maegiri 初発刀前切り
  • kata #2 Ukenagashi 受け流し
 • Yokomenuchi
 
57 2012 julius 31.
 • Yokomenuchi
YOKOMENUCHI
56 2012 július 26.
 • Aihanmi / Gyakuhanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok
JIYU WAZA
55 2012 július 24.
 • Toho Iaido
  • kata #1 Shohattuto Maegiri 初発刀前切り
  • kata #2 Ukenagashi 受け流し
 • Aihanmi / Gyakuhanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok
   • kokyunage (6 / 6 féle)
TOHO IAIDO
54 2012 július 19.
 • gyakuhanmi katatedori
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage (udekimenage)
  • kokyunage (udekimenage ikkyo kezdéssel)
 • aihanmi
  • kokyunage (jo no tebiki)
KOKYUNAGE
53 2012 július 17.
 • riotedori
  • kokyunage
 • gyakuhanmi katatedori
  • ura tai sabaki (iriminage)
 • jodan tsuki
 • yokomen uchi
  • ura tai sabaki (iriminage)
TAI SABAKI
52 2012 július 12. SHIHONAGE
51 2012 július 10.
 • aihanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok (14 technika)
 • jo suburi (shihonage)
AIHANMI JIYU WAZA
50 2012 július 5.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage ( 6 )
  • 4 alaptechnika
   • shihonage
   • iriminage
   • tenchinage
   • kotegaeshi
  • Hiji & kaiten
   • udekimenage
   • sumiotoshi
   • uchikaiten
   • sotokaiten
 • jo suburi
AIHANMI JIYU WAZA
49 2012 július 3.
 • gyakuhanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok (14 technika)
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok (11 technika)
AIHANMI JIYU WAZA
48 2012 június 28.
 • gyakuhanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok (14 technika)
 • suwari waza - shomenuchi
  • iriminage
 • jo suburi (omote, ura)
 • aihanmi katatedori
  • aikitaiso (合気体操) bemelegítő gyakorlat
 • gyakuhanmi katatedori
 
47 2012 június 26.
 • gyakuhanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok (14 technika)
 • jo suburi (omote, ura)
 • aihanmi katatedori
  • nikyo
  • sankyo
 • shomen uchi
  • nikyo
 
46 2012 június 21.
 • gyakuhanmi katatedori
  • jiyu waza gyakorlatok (14 technika)
 • aihanmi/gyakuhanmi katatedori
  • shihonage
 • aihanmi
SHIHONAGE
45 2012 június 19. SHIHONAGE
44 2012 június 14.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
   • 6 féle
  • 4 alaptechnika
   • shihonage
   • iriminage
   • tenchinage
   • kotegaeshi
  • Hiji & kaiten
   • udekimenage
   • sumiotoshi
   • uchikaiten
   • sotokaiten
GYAKUNAHMI JIYU WAZA
43 2012 június 12.
 • katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori, shomenuchi, yokomenuchi
  • ikkyo (omote, ura)
  • nikyo (omote, ura)
  • sankyo (omote, ura)
OSAE (KATAME) WAZA
42 2012 június 7.
 • katatedori
  • kokyunage
 • suwari waza - kiawaze / shomenuchi
  • ikkyo (omote, ura)
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
 • aihanmi
  • Ikkyo (ken no tebiki)
  • udekimenage (ken no tebiki)
  • Ikkyo (ken tai ken)
IKKYO
41 2012 június 5.
 • riotedori
  • kokyunage
 • kens suburi
  • kesagiri
  • irimi tenkan kesagiri
 • jo suburi
  • irimi tenkan
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
 • aihanmi
  • iriminage (ken tai ken)
 • shomen uchi
  • iriminage (ura)
IRIMINAGE
40 2012 május 29.
 • katatedoki
  • kokyunage
 • suwari waza - shomen uchi
  • ikkyo (omote, ura)
 • gyakuhanmi katatedori
  • shihonage
 • aihanmi katatedori
  • Aikitaiso
 • gyakuhanmi katatedori
  • soto kaitennage ura
 
39 2012 május 24.
 • katatedoki
  • kokyunage
 • jo dori
  • kokyunage III.
  • kukyunage IV.
 • riotedori
  • kokyunage
 • Jo suburi
KOKYUNAGE
38 2012 május 22.
 • gyakuhanmi katatedoki
  • kokyunage
 • suwari waza - shomen uchi
  • ikkyo (omote, ura)
 • jo dori
  • kokyunage I
  • kukyunage II.
  • kukyunage III.
 • riotedori
  • kokyunage
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
KOKYUNAGE
37 2012 május 17.
 • ushiro riotedori
  • kokyunage (1-3)
 • aihanmi katatedori
  • kotegaeshi
  • yonkyo
 
36 2012 május 15.
 • katatedoki
  • kokyunage
 • suwari waza - shomen uchi
  • ikkyo (omote, ura)
 • aihanmi katatedori
  • iriminage I.
  • iriminage II.
 • aihanmi
  • iriminage I. (jo no tebiki)
  • iriminage II. (jo no tebiki)
IRIMINAGE
35 2012 május 10.
 • gyakuhanmi katatedoki
  • kokyunage (1-2)
 • suwari waza - shomen uchi
  • ikkyo (omote, ura)
 • aihanmi katatedori
  • iriminage I.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kirikaeshi kotegaeshi
 • gyakuhanmi
  • kotegaeshi (ken tai ken)
 
34 2012 május 08.
 • gyakuhanmi katatedoki
  • kokyunage (1-2)
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote, ura)
 • gyakuhanmi katatedori
  • soto kaiten kokyunage
 • katadori
  • iriminage
 
33 2012 május 03.
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
  • shihonage (omote, ura)
  • kokyunage
 • gyakuhanmi katatedori
  • soto kaiten kokyunage
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
 
32 2012. április 26.
 • katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katetadori
  • shihonage (omote, ura)
 • katadori menuchi
  • kokyunage
  • shihonage
 
31 2012. április 24.
 • katatedori
  • kokyunage
 • gyakuhanmi katetadori
  • jujinage
 • aihanmi katatedori
  • jujinage
 • gyakuhanmi katetadori
  • koshinage
 
30 2012. április 19.
 • katatedori
  • kokyunage
 • suwari waza - kiawaze
  • ikkyo / nikyo
 • munedori
  • ikkyo
 • ushiro ryokatadori
  • sankyo
 
29 2012. április 17.
 • suwari waza - kiawaze / shomen uchi
  • ikkyo / nikyo
 • suwari waza - katadori
  • ikkyo / nikyo
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo (omote / ura)
 • jodan tsuki
  • kote gaeshi (ura)
 
28 2012. április 12.
 • aihanmi / gyakuhanmi katatedori
  • kote gaeshi
 • aihanmi
  • kotegaeshi (jo no tebiki)
 • shomen uchi
  • kote gaeshi (ken tai jo)
 • shomen uchi
  • kote gaeshi (omote)
 
27 2012. április 10.
 • suwari waza - kiawaze / shomen uchi
  • ikkyo
 • aihanmi katatedori
  • kote gaeshi
 • gyakuhanmi katatedori
  • kotegaeshi
 • aihanmi katatedori
  • kote gaeshi II.
  • kote gaeshi III.
 • shomen uchi
  • kote gaeshi (omote)
 
26 2012. április 03.
 • suwari waza - shomen uchi
  • ikkyo
 • aihanmi katatedori
  • kote gaeshi
 • gyakuhanmi katatedori
  • kotegaeshi
 
25 2012. március 29.
 • rio hiji dori
  • kokyunage
 • ushiro riotedori
  • sokumen iriminage
  • sankyo
 • gyakuhanmi katatedori
  • uchi kaitennage
 
24 2012. március 27.
 • ushiro riotedori
  • kokyunage
 • suwari waza - kiawaze
  • ikkyo
 • tanto dori
  • shomen
   • sankyo
   • kotegaeshi
  • tsuki
   • nikyo
  • yokomen
   • gokyo
 
23 2012. március 22.
 • ushiro riotedori
  • kokyunage I.
  • kokyunage II.
  • kokyunage III.
  • nikyo
 
22 2012. március 20.
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
  • udekimenage (jo no tebiki)
  • nikyo
 • aihanmi
  • nikyo (jo no tebiki)
  • nikyo (ken tai jo)
 
21 2012. március 13.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedor
  • kiriage nikyio
  • kiriage nikyo (ken no tebiki)
 • aihanmi
  • nikyo (ken tai ken)
 
20 2012. március 8.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • nikyo (omote)
  • kiriage nikyio
  • kiriage uchi kaiten sankyo
 
19 2012. március 6.
 • ken suburi (kesagiri)
 • jo suburi
 • gyakuhanmi
  • ikkyo (ken tai ken)
  • ikkyo (ken tai jo)
 
18 2012. március 1.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
  • ikkyo I.
  • ikkyo II.
 • gyakuhanmi
  • ikkyo (jo no tebiki)
  • ikkyo (ken no tebiki)
 • toho iaido kata
  • gyakuhanmi ikkyo
 
17 2012. február 28.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
  • ikkyo I.
  • ikkyo II.
 • aihanmi katatedori
  • udekimenage
 • toho iaido kata
  • #2 ukenagashi (aihanmi ikkyo)
 
16 2012. február 23.
 • gyakuhanmi katatedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo omote, ura
 • shomen uchi
  • ikkyo
 • yokomen uchi
  • ikkyo
 
15 2012. február 21.
 • gyakuhanmi katatedori
  • sokumen iriminage
 • riotedori
  • udekimenage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
 • aihanmi
  • ikkyo (ken tai ken)
  • ikkyo (ken tai jo)
 
14 2012. február 16.
 • shomen uchi
 • yokomen uchi
 
13 2012. február 14.
 • riotedori
  • kokyunage
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
 • gyakuhanmi
  • shihonage (ken tai jo)
 • aihanmi
  • ikkyo (ken tai ken)
 • jodan tsuki
  • gokyo
  • hiji kime osae
 
12 2012. február 9.
 • jo suburi
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
 
11 2012. február 7.
 • shomen uchi
  • iriminage
 • yokomen uchi
  • iriminage
 • suwari waza ryotedori
  • kokyu-ho
 
10 2012. február 2.
 • gyakuhanmi katatedori
  • iriminage
 • shomen uchi
  • iriminage (ura)
  • iriminage (omote)
 
9 2012. január 31.
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
  • sankyo
 • aihanmi
  • iriminage (ken no tebiki)
  • iriminage (jo no tebiki)
 • aihanmi
  • iriminage (ken tai ken)
  • sankyo (ken tai ken)
 
8 2012. január 26.
 • irimi tenkan
 • irimi tenkan (ken suburi)
 • shomen uchi
  • iriminage (omote)
 • yokomen uchi
  • irimi nage (omote)
 • suwari waza
  • kokyunage
 
7 2012. január 24.
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
  • iriminage (ken no tebiki)
 • aihanmi
  • iriminage (jo no tebiki)
 • New Toho Iaido Kata - Iriminage
 • aihanmi katatedori
  • sankyo omote ura
  • sankyo (ken no tebiki)
 • aihanmi
  • sankyo (jo no tebiki)
 
6 2012. január 19.
 • Szabad gyakorlás
 • Aihanmi
  • Shihonage ura (jo no tebiki)
  • Sankyo ura (jo no tebiki)
 
5 2012. január 17.
 • szabad gyakorlás
 
4 2012. január 12.
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo-gokyo
 • gyakuhanmi katatedori
  • hijikime osae
 
3 2012. január 10.
 • aihanmi katatedori
  • kokyunage
 • irimi tenkan
 • aihanmi katatedori
  • iriminage
 • aihanmi
  • iriminage (ken no tebiki)
  • iriminage (jo no tebiki)
  • sankyo
 
2 2012. január 5.
 • aihanmi katatedori
  • omote kokyunage
 • irimi tenkan (ken)
 • shomen uchi
  • shihonage
 • yokomen uchi
  • shihonage
 
1 2012. január 3.
 • shomen uchi
  • kaitennage
 • aihanmi katatedori
  • ikkyo
 • shihonage (aihanmi, gyakuhanmi)
 
  Yurusu Aikido Egyesület, H-2730, Albertirsa, Virág út 3.
© 2010-2016